...

พุทธศักราช ๒๕๕๗ : ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ๒๕๕๖ (เสนอรายชื่อโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา) เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 172 ครั้ง)