...

พุทธศักราช ๒๕๕๗ : ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และผู้สนับสนุนมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ๒๕๕๗ (เสนอรายชื่อโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา) เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง)