...

พระพุทธรูป พระพุทธรูปปางมารวิชัย


วัสดุ สำริด

แบบศิลปะ ศิลปะล้านช้าง

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24

สถานที่พบ พบระหว่างการไถที่ดินของนางสาวปาริชาต อุดมสี บ้านนาดูน ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2549

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ ภายในพระเนตรฝังวัตถุสีขาว พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เล็ก พระหนุเป็นปม มีเส้นไรพระศกเป็นแถวเม็ดกลม เม็ดพระศกเป็นทรงกรวยแหลมเรียงเป็นระเบียบ อุษณีษะเป็นต่อมกลมขนาดเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว พระกรรณยาวปลายงอนเล็กน้อย พระศอเป็นปล้อง ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา สังฆาฏิเป็นแถบสี่เหลี่ยมปลายตัดตรงยาวจรดพระนาภี ชายสังฆาฏิมีการตกแต่งด้วยแถวเม็ดประคำ 2 แถว แถวละ 3 เม็ด พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา นิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกัน ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงเรียบซ้อนกัน 2 ชั้น

(จำนวนผู้เข้าชม 852 ครั้ง)