...

พระพุทธรูป


วัสดุ สำริด

แบบศิลปะ ศิลปะล้านช้าง

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24

สถานที่พบ พบระหว่างการไถที่ดินของนางสาวปาริชาต อุดมสี บ้านนาดูน ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เมื่อ13 กุมภาพันธ์ 2549

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์ยาว พระนลาฏกว้าง พระขนงเป็นแถบโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกเป็นสันปลายบาน พระโอษฐ์เล็ก มีเส้นไรพระศก เม็ดพระศกเป็นตุ่มกลมเรียงเป็นระเบียบ อุษณีษะเป็นต่อมกลม พระรัศมีเป็นเปลว พระกรรณยาวปลายงอนเล็กน้อย พระศอเป็นปล้อง ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา สังฆาฏิเป็นแถบสี่เหลี่ยมปลายตัดตรงยาวจรดพระนาภี พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานหกเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน 4 ชั้น

(จำนวนผู้เข้าชม 613 ครั้ง)