...

เศียรพระพุทธรูปวัสดุ
ปูนปั้น

แบบศิลปะ ศิลปะทวารวดี

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

สถานที่พบ พบในเขต อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

พระพักตร์เหลี่ยม พระนลาฏกว้าง มีเส้นขอบไรพระศก พระขนงต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกเป็นสัน พระโอษฐ์เป็นทรงกระจับ แย้มพระโอษฐ์ พระหนุโค้งมน เม็ดพระศกเป็นทรงกรวยแหลมสูง ปั้นแล้วนำมาต่อเข้ากับพระเศียร เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ พระกรรณยาวแนบกับพระเศียร เป็นเศียรพระพุทธรูปปูนปั้นที่อาจใช้ประดับฐานเจดีย์

(จำนวนผู้เข้าชม 668 ครั้ง)