...

พระไภษัชยคุรุวัสดุ
หินทราย

แบบศิลปะ ศิลปะเขมรในประเทศไทย แบบบายน

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 (ประมาณ 800 ปีมาแล้ว)

สถานที่พบ พบบริเวณมุมโคปุระด้านทิศใต้ จากการขุดแต่งกู่คันธนาม ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ.2545

พระไภษัชยคุรุ เป็นรูปเคารพในพระพุทธศาสนาลัทธิมหายาน เป็นพระพุทธเจ้าแห่งการแพทย์ พระหัตถ์ทั้งสองถือหม้อน้ำ ขัดสมาธิราบบนฐานสลักลายกลีบบัว ทรงมงกุฎและกุณฑล นุ่งผ้าสั้นสลักลายบางๆ ฐานมีเดือยสำหรับเสียบ เชื่อกันว่าพระไภษัชยคุรุเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถบันดาลให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้

(จำนวนผู้เข้าชม 643 ครั้ง)