...

จารึกกู่คันธนามวัสดุ
หินทราย

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 (ประมาณ 800 ปีมาแล้ว)

ตัวอักษร อักษรขอมโบราณ ภาษาสันสกฤต

สถานที่พบ พบจากการขุดแต่งบรรณาลัยด้านทิศตะวันตก กู่คันธนาม อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อ ปี 2545

จารึกของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาระสำคัญเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ในด้านการก่อสร้างโรงพยาบาลหรืออโรคยศาลทั่วพระราชอาณาจักรขอม 102 แห่ง ข้อความคล้ายกับจารึกที่ พบในอโรคยาศาลแห่งอื่นๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

ด้านที่ 1 จารึกข้อความกล่าวสรรเสริญพระพุทธเจ้ายอพระเกียรติและพระปณิธานในพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

ด้านที่ 2 มีข้อความต่างกันเล็กน้อยในแต่ละหลักโดยกล่าวถึงการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ในอโรคยศาล

ด้านที่ 3 กล่าวถึงเครื่องบูชาและปริมาณสิ่งของที่มอบให้กับอโรคยศาลแต่ละแห่ง

ด้านที่ 4 กล่าวถึงผู้ประกอบยัญกิจและโหราจารย์ รายการเครื่องอุปโภคบริโภคที่มอบแก่ผู้ประกอบยัญกิจและโหราจารย์ในรอบปี ซึ่งอโรคยศาลแต่ละแห่งได้รับไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังกล่าวถึง พระราชกุศลและพระปณิธานของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในการสถาปนาอโรคยศาล

(จำนวนผู้เข้าชม 2752 ครั้ง)