...

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏฺิราชการของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
           สำนักงาน ก.พ.ร.  แจ้งส่วนราชการให้ทราบถึงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้ำหนักที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานพิจารณาตัวชี้วัด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและประเมินผลตามการประเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 325 ครั้ง)