...

ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายทางวิชาการ "สุวรรณลิงคะแห่งเขาหลีเมือง ร่องรอยศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูในนครศรีธรรมราช "

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช จัดการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๖ เรื่อง สุวรรณลิงคะแห่งเขาหลีเมือง ร่องรอยศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูในนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.
          วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ที่ปรึกษากรมศิลปากร อดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ บรรยายหัวข้อ “ศิวลึงค์ทองคำแห่งเขาพลีเมือง : นัยและความสำคัญเบื้องหลังการค้นพบ”
          วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายหัวข้อ “คติการนับถือศิวลึงค์จากอินเดียสู่สุวรรณภูมิ” และ นางสาวนภัคมน ทองเฝือ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครศรีธรรมราช บรรยายหัวข้อ “หลักฐานศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูที่ปรากฏในนครศรีธรรมราช”
           ผู้สนใจสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช กรมศิลปากร ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

(จำนวนผู้เข้าชม 102 ครั้ง)