...

ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการ "อู่ข้าว อู่น้ำ อู่วัฒนธรรม: สุพรรณภูมิ " ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย"

          กรมศิลปากร โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ "อู่ข้าว อู่น้ำ อู่วัฒนธรรม : สุพรรณภูมิ " ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย" ในวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี 

วันศุกร์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
เรื่อง "มองสุพรรณผ่านวรรณคดี" 
- นายบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรม)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร สิกขโกศล ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณคดีไทย
- อาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- นางสาวทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

วันเสาร์ ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เรื่อง "มองสุพรรณจากประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
- นายสด แดงเอียด อดีตอธิบดีกรมการศาสนา
- อาจารย์วรพร พรหมใจรักษ์ นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี
- นายปรัชญา รุ่งแสงทอง  นักโบราณคดีชำนาญการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี
- นางสาวเบญจพร สารพรม  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางแบบฟอร์มออนไลน์ (รับจำนวนจำกัด) ผ่านทางลิงก์ https://forms.gle/GbvYtBbrJnG4MuRp9 หรือสแกน qr code ตามภาพ

หรือสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ทางเพจ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในวันและเวลาดังกล่าว

(จำนวนผู้เข้าชม 363 ครั้ง)