...

กรมศิลปากรขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖

          กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ (๒ เมษายน ๒๕๖๖) รณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เปิดให้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม พร้อมเชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย รับฟังการเสวนาทางวิชาการและชมการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
          นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์และทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ในฐานะหน่วยงานที่เป็นสถาบันหลักด้านการอนุรักษ์ พัฒนา และสร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมของชาติ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ในวันที่ ๒ เมษายนของทุกปี พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ร่วมกับเครือข่ายในท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทำความสะอาดแหล่งเรียนรู้ วัด และโบราณสถานทั่วประเทศ ปลูกต้นไม้ และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน รู้ รัก และภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น สำหรับกรุงเทพมหานคร จะจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ วัดประดู่ฉิมพลี ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรี 

ภาพ : วัดประดู่ฉิมพลี


ภาพ : ทำความสะอาดโบราณสถาน

          นอกจากนี้ กรมศิลปากร กำหนดจัดงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๖ ประกอบด้วยกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. และรับฟังการเสวนาวิชาการ ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ จัดการแสดงคอนเสิร์ต ๒ ทศวรรษ เพชรในเพลง พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
          จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งล้วนมีส่วนเป็นเจ้าของสมบัติวัฒนธรรมของชาติ ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไปตามพระราชปณิธาน “การรักษามรดกไทยเป็นการรักษาชาติ”ภาพ : การแสดงเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

(จำนวนผู้เข้าชม 361 ครั้ง)