...

ขอเชิญรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “เครื่องดนตรีในศิลปะอินเดียสมัยโบราณกับเอเชียอาคเนย์"

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง “เครื่องดนตรีในศิลปะอินเดียสมัยโบราณกับเอเชียอาคเนย์" และนำชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดย ศ. ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๓๓, ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๒ เปิดทำการวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

(จำนวนผู้เข้าชม 110 ครั้ง)