...

ขอเชิญรับชม Facebook Live การบรรยายเรื่อง "ถอดรหัสธงไทย: ธงชาติไทย สัญลักษณ์ของความเป็นไทย"

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญชวนร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสนฺ กษัตริย์ พบกับการบรรยาย เรื่อง "ถอดรหัสธงไทย: ธงชาติไทย สัญลักษณ์ของความเป็นไทย" วิทยากรโดย นายพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
          ทั้งนี้  ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายได้ผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ https://www.facebook.com/NationalLibraryThailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๕๔๘ (คุณเกษี)

(จำนวนผู้เข้าชม 107 ครั้ง)