...

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฎิบัติงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

          กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเหมาบริการ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อเดือน วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น เพศชาย ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ในวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดดังประกาศที่แนบ)
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๓๐๔๓ - ๔๔

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 1229 ครั้ง)