...

หอนาฬิกาเมืองตรัง
องค์ความรู้ เรื่อง หอนาฬิกาเมืองตรัง
ข้อมูลจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง


(จำนวนผู้เข้าชม 575 ครั้ง)