...

บันทึกเรื่องราวจากเอกสารจดหมายเหตุ “เชิดชูเด็กที่เกิดวันขึ้นปีใหม่ 2486 อยู่ในความอุปการะของชาติ”
           นับตั้งแต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในพ.ศ.2481 ได้มีนโยบายในการสร้างชาติด้วยวัฒนธรรมใหม่ โดยมีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมแห่งชาติขึ้นเมื่อ พ.ศ.2485 เพื่อจัดระเบียบการดำเนินชีวิตของคนไทยให้เป็นแบบอารยประเทศ และประกาศรัฐนิยมจำนวน 12 ฉบับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติ
           ในปี 2486 มีหนังสือจากพลโทมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งถึงคณะกรมการจังหวัดจันทบุรี ว่าด้วยนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์จะเชิดชูเด็กที่เกิดในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2486 ทั่วประเทศ ให้อยู่ในความอุปการะของชาติเป็นเด็กรุ่นตัวอย่าง จึงมีคำสั่งให้จังหวัดส่งบัญชีการสำรวจเด็กไทยที่เกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2486 เป็นรายอำเภอและส่งไปยังกระทรวงมหาดไทย
           จากการสำรวจพบว่าอำเภอเมืองจันทบุรี มีจำนวน 7 คน, อำเภอท่าใหม่ จำนวน 2 คน, อำเภอขลุง จำนวน 4 คน, อำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 2 คน, อำเภอมะขาม จำนวน 3 คน รวมเป็นชาย 11 คนและหญิง 7 คน
           โดยอธิบดีกรมมหาดไทยได้ส่งของขวัญเพื่อมอบแก่ลูก 2486 ในจังหวัดจันทบุรี คนละ 1 ชุด ดังนี้ สมุดบันทึกรายงานประจำตัวเด็ก 18 เล่ม, เหรียญไก่ 18 เหรียญ, แป้งกระป๋อง 18 กระป๋อง, เสื้อเด็กหญิงหรือชาย 18 ตัว, หนังสือพิมพ์สุภาพสตรีฉบับพิเศษลูกไทย 18 ฉบับ, สบู่ 18 ก้อน และเวชภัณฑ์ยา 18 ชุด จากมติคณะกรรมการอุปการะลูกไทย แต่ละจังหวัดสามารถจัดการเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้จ่ายทั่วไปสำหรับการอุปการะลูกไทยได้ ในท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2487 ได้มีคำสั่งจากอธิบดีกรมมหาดไทยให้ยกเลิกการอุปการะลูกไทยซึ่งเกิดวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2486 นั้นเสีย
          ผู้สนใจค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ เชิญใช้บริการจากระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุออนไลน์ได้ที่ www.archives.nat.go.th


..............................................................................................
ผู้เขียน : นางสาวสุจิณา พานิชกุล นักจดหมายเหตุปฏิบัติการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
…………………………………..................................................

เอกสารอ้างอิง
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี. เอกสารกระทรวงมหาดไทย ชุดจังหวัดจันทบุรี จบ 1.2.5/14 เรื่องการสำรวจลูกไทยที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2486 (5 มกราคม 2486 – 12 ธันวาคม 2487). ภาพจาก www.facebook.com/ประวัติศาสตร์ชาติไทยและข่าวสาร


..............................................................................................
เผยแพร่ข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
..............................................................................................

(จำนวนผู้เข้าชม 312 ครั้ง)