...

ย้อนรอย การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช ของรัชกาลที่ ๑๐ ตอนที่ ๒
          หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอนำเสนอ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่าย การเสด็จพระราชดำเนิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ของรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ ที่มีในหน่วยงานเพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า ในโอกาสต่อไป โดยนำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ยกส่วนปลายยอดปลีทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๘


----------------------------------------------------
เรียบเรียงข้อมูล : นายบัณฑิต พูนสุข นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

----------------------------------------------------

เผยแพร่ข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 224 ครั้ง)