...

ย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช ของรัชกาลที่ ๑๐ ตอนที่ ๑
          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร โดยมิคำนึงถึงความยากลำบากตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ยิ่งเจริญพระชันษามากขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติก็เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์เอง ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย
          หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอนำเสนอ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่าย ที่เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช ของรัชกาลที่ ๑๐ ตอนที่ ๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุ ที่มีให้บริการในหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า ในโอกาสต่อไป


------------------------------------------------------
เรียบเรียงโดย นายบัณฑิต พูนสุข นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
------------------------------------------------------

เผยแพร่ข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง)