...

ออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ ได้นำนิทรรศการ ชุด "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กับเอกสารจดหมายเหตุ  ประวัติศาสตร์ของชาติ ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี" ไปจัดแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุสู่ชุมชนท้องถิ่น  ในโครงการเทิดทูนสถาบันและหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง หมู่ 4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช 

(จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง)