...

( นิทรรศการถาวร ) ประวัติและผลงานของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ Zone 4
ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของพลเอก เปรมติณสูลานนท์ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการและงานต่าง ๆ ที่ได้ทำและก่อตั้ง ยังประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติและประชาชน สมดังปณิธานที่ว่า "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"  ทำให้หน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลต่างเห็นพ้องและเห็นชอบในปณิธานดังกล่าว ร่วมกันสร้างอาคารสถานที่สาธารณะประโยชน์ จัดตั้งมูลนิธิ ฯลฯ เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ตามแบบพลเอก เปรม ติณสูลานนท์

(จำนวนผู้เข้าชม 600 ครั้ง)