...

( นิทรรศการถาวร ) ประวัติและผลงานของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ Zone 1

นิทรรศการ ประวัิติและผลงานของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ของประเทศไทย  จัดแสดง ณ หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ โดยแบ่งเนื้อหาการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

      ส่วนที่ 1 จัดแสดงภายใต้หัวข้อ "เกียรติภูมิ"  เป็นการนำเสนอเรื่องราวประวัติของ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ในช่วงชีวิตวัยเด็ก ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม  เช่น  ภูมิลำเนา ครู  อาจารย์ ญาติมิตร ที่หล่อหลอมให้คนธรรมดาคนหนึ่งได้เรียนรู้และซึมซับหลักปฏิบัติเอาสิ่งที่ดีงาม ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จนกระทั่งได้รับการยกย่องเป็นบุคคลต้นแบบคนหนึ่งในสังคมไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 535 ครั้ง)