...

รายงานการเดินทางไปปฏิบัติราชการ (นายรัฐศาสตร์ จั่นเจริญ – สาธารณรัฐฝรั่งเศส) ระหว่างวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันฝึกอบรมในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกิน ๓ เดือน โดยฝึกอบรม ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง)