...

รายงานการเดินทางไปราชการเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565

(จำนวนผู้เข้าชม 85 ครั้ง)