...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยนางสาวภัทรวดี ดีอนันตโชค
โครงการฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Preservation of Historical and Cultural Monuments) ซึ่งมีกำหนดเวลาฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

 
ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

          ๑. การเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยการบรรยายทฤษฎีและแนวปฏิบัติการสงวนรักษาอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Preservation of Historical and Cultural Monuments) พัฒนาการล่าสุดด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและแนวปฏิบัติการสงวนรักษาอนุสรณ์สถานฯ

          ๒. การสร้างความรู้ ให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานจริง การจัดทำเอกสาร วิเคราะห์แหล่งมรดกวัฒนธรรมหรืออนุสรรณ์สถานที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Heritage) รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการสงวนรักษาและบริหารจัดการแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ

          ๓. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการและปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกโลกกับเครือข่ายนักวิชาการจากประเทศต่างๆ

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 163 ครั้ง)