...

รายงานการเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสภาการจดหมายเหตุสากล ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SARBICA Special Meeting) และการสัมมนาวิชาการ (SARBICA International Seminar 2022) ณ จังหวัดอาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
การเข้าร่วมประชุมและสัมมนาวิชาการของสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี ๒๐๒๒ (SARBICA Special Meeting & SARBICA International Seminar 2022) โดยมีคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 3 ท่าน ๑. นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ๒. นางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ ๓. นางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล นักจดหมายเหตุชำนาญการ

วัตถุประสงค์

           ๑. เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       ๒. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกด้านการบริหารจัดการงานจดหมายเหตุภายหลังจากโรคระบาดและภัยพิบัติ

          ๓. เพื่อให้นักจดหมายเหตุมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านงานจดหมายเหตุ

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 72 ครั้ง)