...

การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ "วิจัย วิจักขณ์"
กรมศิลปากรมีกำหนดจัดการสัมมนา "วิจัย วิจักขณ์" การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติสู่สาธารณชน ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวความคิด การปฏิบัติงาน การพัฒนาเครือข่ายกาดำเนินงานตามบทบาทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพล

กรมศิลปากรจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฟังการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ ของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยสแกน QR - Code ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ หรือจนกว่าจะครบจำนวน ๓๐๐ ที่นั่ง

------ 
The Fine Arts Department is scheduled to hold a Research Seminar on the presentation of academic works of the Fine Arts Department for the year 2022 between 30 - 31 January 2023 at the National Library of Thailand. The objective is to present the results of research studies to develop methods for preserving, inheriting and disseminating knowledge of the national cultural heritage to the public. as well as allowing project participants to apply knowledge from the seminar to use as a guideline for concept development. performance Developing a role-based operational network for efficiency and effectiveness.

The Fine Arts Department would like to invite you to attend the 2022 Research Seminar of the Fine Arts Department. You can register for the seminar by scanning the QR - Code from now until Wednesday, January 25, 2023 or until the number of 300 is reached seat.
 

(จำนวนผู้เข้าชม 236 ครั้ง)