...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2556 โครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมอาเซียน เส้นทางที่ 1

(จำนวนผู้เข้าชม 378 ครั้ง)