...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2559 โครงการภารกิจของกรมศิลปากร ประเทศไทย ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูโบราณสถานแห่งสหภาพเมียนมาร์จากภัยพิบัติแผ่นดินไหว

(จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง)