...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2562 โครงการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมทางวิชาการ Designing the Archives ของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ

(จำนวนผู้เข้าชม 440 ครั้ง)