...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน

(จำนวนผู้เข้าชม 75 ครั้ง)