...

1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ “ดิศวรกุมารฤก” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย
1 ธันวาคม “ดิศวรกุมารฤก”
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีไทย
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประสูติเมื่อวันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2495 ทรงมีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า “พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร” เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรศรีสินทรมหามงกุฎ พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาชุ่มในรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นองค์ต้นราชกุล “ดิศกุล”
ด้วยพระคุณูปการด้านการศึกษา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี จึงทำให้องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ยกย่องว่าทรงเป็นบุคลสำคัญของโลกในปี พ.ศ. 2505
นอกจากนี้ยังมีสถานที่อันเนื่องด้วยพระนามในหลายแห่งซึ่งเน้นย้ำให้ทราบถึงพระคุณูปการที่มีต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น หอสมุดดำรงราชานุภาพ ในบริเวณวังวรดิศ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักหอสมุดแห่งชาติ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ห้องกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
_______________________________________________________________________
1 October
HRH Prince Damrongrajanubhab Memorial Day
“The Father of Thai History and Thai Archaeology”
HRH Prince Damrongrajanubhab was born in 21 June 1862 as HRH Prince Tisavarakumarn. He is the 57th son of HM the King Mongkut and Chao Chom Manda Chum. Furthermore, he is the founder of Disakul Family.
With his patronage in the field of Education, History and Archaeology, UNESCO awarded him the World's Eminent Personality, the first for a Thai in 1962.
Many places under his patronage were named after his title such as Damrong Rajanuphab Library in Varadis Palace, Damrong Rajanuphab Auditorium in Bangkok National Museum and Damrong Rajanuphab Room in National Archive of Thailand.

(จำนวนผู้เข้าชม 60 ครั้ง)