...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 – 11 มิถุนายน 2560 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริแบะสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมในประเทศลุ่มน้ำล้านช้าง – แม่น้ำโขง

(จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง)