...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2560 โครงการแผนปฏิบัติงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการดำเนินงานแลกเปลี่ยนวิทยากรทางโบราณคดี โบราณสถาน วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑสถาน

(จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง)