...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาบรรณารักษ์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 17 ปีที่ 2 ประจำปี 2560

(จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง)