...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 2 – 15 พฤษภาคม 2559 โครงการแลกเปลี่ยนวิทยาการทางโบราณคดี โบราณสถาน วัฒนธรรมและพิพิธภัณฑสถาน ระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว

(จำนวนผู้เข้าชม 25 ครั้ง)