...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 15 เมษายน 2559 โครงการมหกรรมการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และดนตรีแบบบูรณาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทย ปี 2559

(จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง)