...

กลุ่มแผนงานฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล คณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ณ ห้องประชุมกองโบราณคดี อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์

วันที่ ๘ พฤศจิกายน เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มแผนงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
ณ ห้องประชุมกองโบราณคดี ชั้น๕ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ในการนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานอื่นภายในกรมศิลปากรเข้าร่วมการประชุมด้วยได้แก่ กองโบราณคดี สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติ และกลุ่มนิติการ 

(จำนวนผู้เข้าชม 216 ครั้ง)