...

กลุ่มแผนงานฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล (Zoom meeting) เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน โครงการอนุรักษ์โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์
กลุ่มแผนงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมทางไกลระหว่างเจ้าหน้าที่ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กองทุนมรดกโลก (
WMF) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และกรมศิลปากร เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานทั้ง ๕ คนที่ได้รับการคัดเลือกจากทางสถานทูตฯ ให้เข้าร่วมฝึกงาน ในโครงการอนุรักษ์โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา มีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์โบราณสถานของกองทุนมรดกโลก และกรมศิลปากร

 

 

(จำนวนผู้เข้าชม 332 ครั้ง)