...

รายงานการเดินทางไปราชการ การสัมมนาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์เมียนมาจากมุมมองของเมียนมา” ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ๑๙-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. ชื่อโครงการ                   Myanmar History from Myanmar Perspectives

                                   ประวัติศาสตร์เมียนมาจากมุมมองของเมียนมา

   ๒.  วัตถุประสงค์

        เป็นตัวแทนจากประเทศไทย ตามคำเชิญของศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีขององค์การซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition) หรือศูนย์ซีมีโอแชท (SEAMEO CHAT) เพื่อเข้าร่วมสัมมนาประจำปี หัวข้อ ประวัติศาสตร์เมียนมาจากมุมมองของเมียนมา (Myanmar History from Myanmar Perspectives) พุทธศักราช ๒๕๖๐

   ๓.  กำหนดเวลา             ๑๙-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

   ๔.  สถานที่                  ๑. เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

                                  ๒. เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

                                  ๓. เมืองพุกาม ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

   ๕.  หน่วยงานผู้จัด

        ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีขององค์การซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for History and Tradition) หรือศูนย์ซีมีโอแชท (SEAMEO CHAT) เมืองย่างกุ้ง ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นองค์กรภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ (Southeast Asian Ministers of Education Organization) หรือองค์การซีมีโอ (SEAMEO) มีบทบาทเป็นศูนย์กลางการศึกษาประวัติศาสตร์และประเพณีของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   ๖.  หน่วยงานสนับสนุน     -

   ๗.  กิจกรรม

                   การเดินทางเพื่อเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์เมียนมาจากมุมมองของเมียนมา” ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

   ๘.  ผู้แทนประเทศไทย  นายพิทักษ์พงศ์  เก้าเอี้ยน นักอักษรศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

   ๙.  สรุปสาระของกิจกรรม

        ในอดีตชาวต่างชาติมักรับรู้ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เมียนมาจากมุมมองที่แตกต่างหลากหลายของนักวิชาการต่างชาติ เนื่องจากนักวิชาการเมียนมามักเผยแพร่ผลงานเป็นภาษาเมียนมา กิจกรรมการสัมมนาหัวข้อ “ประวัติศาสตร์เมียนมาจากมุมมองของเมียนมา” จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากนานาประเทศได้ศึกษาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ การตีความประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมียนมา จากมุมมองของนักวิชาการชาวเมียนมาโดยตรง กิจกรรมนี้ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เมียนมาจากนักวิชาการชั้นนำของเมียนมา ๖ หัวข้อ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ทำให้ได้เห็นภาพรวมของเมียนมาในอดีต พัฒนาการ พื้นฐานทางวัฒนธรรมประเพณี ข้อเด่นข้อด้อยและการปรับตัวของเมียนมา หลังจากนั้นเป็นการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ของเมียนมาใน ๓ เมืองสำคัญ ได้แก่ เมืองย่างกุ้ง เมืองมัณฑะเลย์ และเมืองพุกาม ได้เห็นถึงความงดงามและเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของเมียนมาที่มีพัฒนาการบนพื้นฐานความศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน

๑๐.  ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

        กรมศิลปากรน่าจะส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศในรูปแบบเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของชาติต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของกรมศิลปากรต่อไป

 

นายพิทักษ์พงศ์  เก้าเอี้ยน  ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ

(จำนวนผู้เข้าชม 905 ครั้ง)