...

รายงานการเข้ารับการอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้ารับการอบรมเรื่อง International Course on Conservation of Japanese Paper 2014

ผู้รายงาน             นางสาวณฐมน  อยู่ดี

                         นายช่างศิลปกรรม  ปฏิบัติงาน  กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์

                         สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร

วัตถุประสงค์         เพื่อเข้ารับการอบรมเรื่อง International  Course  on  Conservation  of  Japanese

                        Paper 2014

 สถานที่              National Research Institute for Cultural Properties, International Centre for  

                        The Study Preservation and Restoration of Cultural Property (NRICP)

                        ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ระยะเวลา           ๒๐ วัน  ( ๒๕ สิงหาคม - ๑๓ กันยายน  ๒๕๕๗ )

ผู้เข้ารับการอบรม ๑๐ คน  ประกอบด้วย

๑.      ผู้แทนจากประเทศต่างๆ ประเทศละ ๑ คนดังนี้

           ๑.๑ ประเทศนิวซีแลนด์

               Ms. Jennifer CAUCHI (Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa)  

            ๑.๒ ประเทศไต้หวัน

               Mr. Ting Fu fan (San Jian Art Conservation Co., Ltd.

            ๑.๓ ประเทศเดนมาร์ก

               Ms. Pia HANSEN (Odense City Museums)

            ๑.๔ ประเทศสกอตแลนด์

              Ms. Elizabeth HEPHER (The Royal Commission on the Ancient and Historical           

              Monuments of Scotland)

            ๑.๕  ประเทศเซอร์เบีย

               Mr. Milos JELENIC (Central Institute For Conservation in Belgrade)

            ๑.๖ ประเทศฝรั่งเศส

               Ms. Ludivine LEROY – BENTI (National Archives)

๑.๗ ประเทศคิวบา

                Ms. Hilda PEREZ DE PENAMIL RODRIGUEZ (Office of the Historian of the City)

             ๑.๘  ประเทศสหรัฐอเมริกา

               Ms. Emily RAMOS (University of California, Berkeley)

             ๑.๙ ประเทศออสเตรเลีย

               Ms. Louise WILSON (National Gallery of Victoria)

             ๑.๑๐ ประเทศไทย

               Ms. Nathamon YUDEE (Office of National Museum, The Fine Arts Department)

 

     ๒.  วิทยากรและทีมงาน

             ๒..๑  Mrs. Katrina SIMILA

    ICCROM, Rome. Italy

             ๒.๒  Noriko  HAYAKAWA

                Senior Researcher, Center for Conservation Science and Restoration Techniques,

                National Research Institute for cultural Properties, Tokyo                     

                        ๒.๓  Masato  KATO

                Head of Resource and Systems Research Section, Japan Center for international

                          Cooperation in Conservation, National Research Institute for cultural Properties,            

                Tokyo

             ๒.๔  Makoto  KAWABATA

                Senior Conservator, Qualified Conservation Specialist (documents)  The       

                Association for Conservation of National Treasures

             ๒.๕  Atsushi  OGASAWARA

                Chief Conservator, Qualified Conservation Specialist (documents) 

                The Association for Conservation of National Treasures

             ๒.๖ Haruhiko SUZUKI

                Chief Conservator, Qualified Conservation Specialist (documents) 

                The Association for Conservation of National Treasures

             ๒.๗  Kohei TANAKA

                KOBAYASHI Brush Shop

                Tradition Brush Craftsman (Chiba Prefecture)

             ๒.๘  Shigemi  TANAKA

                KOBAYASHI Brush Shop

                Holder of Selected Conservation Techniques (Agency for Cultural Affairs)

             ๒.๙  Keigo  UTSUNOMIYA

                Professor, Department of Literature, Osaka Ohtani University Visiting fellow,

                Kyoto National Museum

             ๒.๑๐ Noriko  YAMAMOTO

                Vice – director, Executive Director, The Association for Conservation of National

                Treasures

             ๒.๑๑ Atsuko  AOKI

                Part-time Lecturer, Department of English, University of the Sacred Heart

             ๒.๑๒ Michiko  MATSUBARA

                President Yesterday, Today and Tomorrow

                Part-time Lecturer, Department of English, University of the Sacred Heart

                and others

            ๒.๑๓ Yoko  YAMADA

               National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo

            ๒.๑๔ Nana  KIHARAYAMA

               National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo

   

กำหนดการอบรม

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐.๒๕ น.                    ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

๑๘.๔๕ น.                    ถึงสนามบินนาริตะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

                                 และเข้าพักอยู่ที่โรงแรมมารูทานิ  กรุงโตเกียว

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น.          พิธีเปิด

๑๐.๓๐–๑๑.๐๐ น.          ปฐมนิเทศ

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.           ฟังบรรยาย เรื่อง การอนุรักษ์กระดาษ

๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.           แนะนำตัวเอง และนำเสนอเกี่ยวกับหน่วยงาน

๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.           งานเลี้ยงต้อนรับ

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.          ฟังการบรรยายเรื่องกาวที่ใช้ในการอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมของญี่ปุ่น

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.          ดูการสาธิต และวิธีการ การเตรียมการทำความสะอาด “ภาพจิตรกรรมบนกระดาษ”

๑๕.๐๐-๑๗.๑๕ น.          ฝึกปฎิบัติการทำความสะอาด ภาพจิตรกรรมบนกระดาษ

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.          ฟังการบรรยาย เรื่อง พื้นฐานของกระดาษ 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.          Infilling

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.          Infilling

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.          ฝึกปฏิบัติการ Applying the first lining

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.          ฝึกปฏิบัติการ 1 Second lining

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.          ฝึกปฏิบัติการ 2 Second lining

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.           ฝึกปฏิบัติการตัดแต่งขอบ

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.           เสร็จสิ้น การซับในชิ้นงาน

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.           เยี่ยมชมสถาบัน National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo

วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  (วันหยุดเสาร์- อาทิตย์)

๑ กันยายน ๒๕๕๗

๐๘.๔๕–๑๗.๐๐ น.          เยี่ยมชม Hasegawa Washi Kobo (Traditional paper making studio), Mino - Kyoto            

๒ กันยายน ๒๕๕๗

๐๘.๔๕–๑๒.๐๐ น.          เยี่ยมชม Kami no Ondo (Paper shop)

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.           เยี่ยมชม Nagoya Castle.

๓ กันยายน ๒๕๕๗

๐๘.๔๕–๑๒.๐๐ น.          เยี่ยมชม Mino museum – The old Imai family residence

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.           เยี่ยมชม MINO-WASHI Museum

๔ กันยายน ๒๕๕๗

๐๘.๔๕–๑๒.๐๐ น.         เยี่ยมชม Hokobo (material of Japanese paintings shop)

๑๓.๑๐–๑๔.๒๕ น.         เยี่ยมชม Kanetaka hamono shinise (Knife shop)

๑๕.๑๐-๑๗.๐๐ น.          เยี่ยมชม Mizokawa Shoten (material and tool shop)

๕ กันยายน ๒๕๕๗

๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.            เยี่ยมชม Oka Bokkodo Ltd. (restoration studio)

๑๓.๐๐ น.                    เดินทางกลับเกียวโต

๖-๗ กันยายน ๒๕๕๗  วันหยุดเสาร์อาทิตย์

๘ กันยายน ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.         ฝึกปฏิบัติการเชื่อมปะติดกันในแนวระยะขอบกระดาษ

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.         ฝึกปฏิบัติการทำปลายม้วนกระดาษ

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.         ฝึกปฎิบัติการเตรียมไม้สำหรับการม้วนภาพ

๙ กันยายน ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.         ฟังบรรยาย เรื่อง Sutra Transcription and Diacritics โดย Keigo UTSUNOMIYA

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.         ฝึกปฏิบัติ Cutting the honshi

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.         ฝึกปฏิบัติ Attaching the Jiku (roller rod with knobs)

๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.          ฝึกปฏิบัติ Attaching the wrapping cord to the cover

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.          เสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติ

๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น.          เรียนการห่อจัดเก็บไว้ในกล่อง

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.          ฟังบรรยาย เรื่อง Brushes โดย Shigemi TANAKA, Kohei TANAKA

๑๓.๐๐-๑๗.๑๕ น.          ดูการสาธิตวิธี Byo (folding screen) และ Kakejiku (hanging scroll)

๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.          Discussion/Questionnaire

๑๓.๐๐ น.  -                 พิธีปิด

๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ เดินทางกลับประเทศไทย จากสนามบิน Haneda Tokyo เวลา 10.50 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 15.25 น.

ค่าใช้จ่าย ผู้จัดอบรม (NRICPT และ ICCROM) เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในระหว่างการฝึกอบรม

 

สรุปผลการอบรม    การอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อนักอนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านศิลปะบนกระดาษ          

                          หนังสือ เอกสารโบราณ และเอกสารสำคัญ ทั้งในพิพิธภัณฑ์ หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุ   

                         จากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นอย่างมากเช่น

๑.           ทำให้รู้ และเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ศิลปบนกระดาษ ของญี่ปุ่น

๒.          ทักษะด้านวิธีการอนุรักษ์ศิลปะบนกระดาษของญี่ปุน

๓.          ทำให้รู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ วัสดุอุปกรณ์ อย่างเหมาะสม

๔.          เรียนรู้การทำกระดาษสาของญี่ปุ่น

๕.          ทักษะ และเรียนรู้หลักการหยิบยก เคลื่อนย้าย จัดเก็บศิลปวัตถุ โบราณวัตถุประเภทกระดาษ

๖.          เรียนรู้การจัดแสดงของ Japanese scroll และ Japanese painting

              ๗.          ทำให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมนานาชาติ เกี่ยวกับการอนุรักษ์กระดาษของแต่ละประเทศ 
 
              ๘.          ทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาการอนุรักษ์โบราณศิลปวัตถุประเภทกระดาษ ของนักอนุรักษ์นานาประเทศ

             
๙.          ทำให้บุคลากร ในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมอบรม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และความรู้ในการอบรมครั้งนี้ มาปรับใช้และปรังปรุงพัฒนา กับงานในหน้าที่และส่วนที่รับผิดชอบของแต่ละประเทศ


ข้อเสนอแนะ

๑.หลังจากการอบรมครั้งนี้ สิ่งที่ได้รับคือ ทักษะ แนวทาง และเทคนิคในการอนุรักษ์ศิลปะบนกระดาษ หนังสือ เอกสารโบราณ ตามหลักอนุรักษ์ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ นำมาปรับใช้ ปรับปรุง และพัฒนา ในงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๒. ควรมีการจัดอบรมในประเทศไทย โดยขอความร่วมมือกับนักอนุรักษ์กระดาษจากต่างประเทศ เป็นวิทยากร เพื่อให้ความรู้และเป็นประโยชน์ต่อ บุคลากร และผู้ที่ทำงานด้านนี้

(จำนวนผู้เข้าชม 388 ครั้ง)