...

รายงานการเดินทาง ในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ในงานเทศกาลไทย ณ มณฑลส่านซี ปี 2014 ที่ นครซีอาน เมืองเสียนหยางและเมืองเว่ยหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑. ชื่อโครงการ  งานเทศกาลไทย ณ มณฑลส่านซี ปี 2014

๒. วัตถุประสงค์

          ๒.๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้รู้จักมากขึ้น ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรม

          ๒.๒ เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและประชาชนจีน

          ๒.๓ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

๓. กำหนดเวลา

          ระหว่างระหว่างวันที่ ๖ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

๔. สถานที่

          นครซีอาน เมืองเสียนหยางและเมืองเว่ยหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๕. หน่วยงานผู้จัด

          สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

๖. หน่วยงานสนับสนุน

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

๗. กิจกรรม

  วันศุกร์ที่   มิถุนายน  ๒๕๕๗

      เวลา ๑๓.๐๐  น.       เข้าเช็ดอินที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอรฺแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 588

      เวลา ๑๕.๐๐  น.        เครื่องบินออกเดินทางไปนครซีอาน

      เวลา ๒๑.๐๐  น.        เดินทางถึงนครซีอาน

      เวลา ๒๒.๐๐  น.         เข้าพักที่โรงแรม Grand Mercure พักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันเสาร์ที่   มิถุนายน  ๒๕๕๗

      เวลา ๐๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

      เวลา ๐๙.๐๐  น.       เที่ยวชมสุสานจิ๊นซี

      เวลา ๑๓.๐๐  น.       รับประทานอาหารเที่ยง ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

     เวลา ๑๕.๐๐  น.        เที่ยวชมวัดพระถังซั่มจั๋ง (วัดห่านป่าใหญ่)

     เวลา ๑๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

     เวลา ๒๑.๐๐  น.        เดินทางกลับโรงแรม Grand Mercure พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่   มิถุนายน  ๒๕๕๗

      เวลา ๐๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

      เวลา ๐๙.๐๐  น.       เที่ยวชมสินค้าในย่านตลาดสินค้าพื้นเมือง (ตลาดมุสลิม)

      เวลา ๑๒.๐๐  น.       รับประทานอาหารเที่ยง ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

      เวลา ๑๓.๐๐  น.        เตรียมการแสดงรอบแรก

      เวลา ๑๕.๐๐  น.        เดินทางไปซ้อมการแสดง ณ เขตฉวี่เจียง เขตวัฒนธรรม นครซีอาน

     เวลา ๒๐.๐๐  น.        การแสดงรอบแรก ( เวลา ๔๕ นาที )

     เวลา ๒๑.๐๐  น.       รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

     เวลา ๒๒.๐๐  น.        เดินทางกลับโรงแรม Grand Mercure พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่    มิถุนายน  ๒๕๕๗

      เวลา ๐๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

      เวลา ๐๙.๐๐  น.       เที่ยวชมสินค้าตึกค้าส่ง

      เวลา ๑๒.๐๐  น.       รับประทานอาหารเที่ยง ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

      เวลา ๑๓.๐๐  น.        เดินทางไปนครเสียนหยาง

      เวลา ๑๕.๐๐  น.        ซ้อมการแสดง ณ โรงละคร  นครเสียนหยางร่วมกับคณะนาฎศิลป์ของนคร

                                  เสียนหยาง

     เวลา ๑๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเย็น (บุปเฟ่ต์) ณ ห้องพักของโรงละครเสียนหยาง

     เวลา ๑๙.๐๐  น.        การแสดง ( เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที )

     เวลา ๒๒.๐๐  น.        เดินทางกลับนครซีอาน โรงแรม Grand Mercure พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗

      เวลา ๐๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

      เวลา ๐๙.๐๐  น.       เที่ยวชมซุเปอร์มาเก็ต ย่านวัฒนธรรมของนครซีอาน

      เวลา ๑๒.๐๐  น.       รับประทานอาหารเที่ยง ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

      เวลา ๑๓.๐๐  น.        เดินทางไปนครเว่ยนหยาน

      เวลา ๑๕.๐๐  น.        ซ้อมการแสดง ณ โรงละคร  นครเว่ยนหยานร่วมกับคณะนาฎศิลป์ของนคร

                                  เว่ยนหยาน

     เวลา ๑๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเย็น (บุปเฟ่ต์) ณ ห้องพักของโรงละครเว่ยนหยาน

     เวลา ๑๙.๐๐  น.        การแสดง ( เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที )

     เวลา ๒๒.๐๐  น.        เดินทางกลับนครซีอาน โรงแรม Grand Mercure พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗

      เวลา ๐๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

      เวลา ๐๙.๐๐  น.       เที่ยวชมสินค้าในย่านตลาดสินค้าข้างวิทยาลัยดนตรี

      เวลา ๑๒.๐๐  น.       รับประทานอาหารเที่ยง ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

      เวลา ๑๓.๐๐  น.        เตรียมการแสดง

      เวลา ๑๕.๐๐  น.        เดินทางไปซ้อมการแสดง ณ Xian Conservatory Of Music

      เวลา ๑๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเย็น (บุปเฟ่ต์) ณ ห้องพักของโรงละครวิทยาลัยดนตรี

      เวลา ๒๐.๐๐  น.        การแสดง ( เวลา ๔๕ นาที )

      เวลา ๒๒.๐๐  น.        เดินทางกลับโรงแรม Grand Mercure พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗

      เวลา ๐๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

      เวลา ๐๙.๐๐  น.       เที่ยวชมสินค้าในย่านการค้าของนครซีอาน

      เวลา ๑๒.๐๐  น.       รับประทานอาหารเที่ยง ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

      เวลา ๑๓.๐๐  น.        เที่ยวชมซุเปอร์มาเก็ต ย่านวัฒนธรรมของนครซีอาน

      เวลา ๑๔.๐๐  น.        เตรียมการแสดง

      เวลา ๑๖.๐๐  น.        เดินทางไปซ้อมการแสดง ณ โรงแรมเวสติ้ง ซีอาน

      เวลา ๑๙.๐๐  น.        การแสดง ( เวลา ๓๐ นาที )

 

      เวลา ๒๐.๐๐  น.       รับประทานอาหารเย็น (บุปเฟ่ต์) ณ ห้องอาหารนานาชาติ โรงแรมเวสติ้ง ซีอาน

      เวลา ๒๒.๐๐  น.        เดินทางกลับโรงแรม Grand Mercure พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗

      เวลา ๐๘.๐๐  น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

      เวลา ๐๙.๐๐  น.      เที่ยวชมซุเปอร์มาเก็ต ย่านวัฒนธรรมของนครซีอาน

      เวลา ๑๒.๐๐  น.       รับประทานอาหารเที่ยง ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

      เวลา ๑๔.๐๐  น.        เที่ยวชมสินค้าในย่านตลาดสินค้าพื้นเมือง (ตลาดมุสลิม)

      เวลา ๑๗.๓๐  น.       รับประทานอาหารเย็น ที่บ้านพักท่านกงสุลใหญ่นครซีอาน

      เวลา ๑๙.๐๐  น.        เดินทางไปสนามบินซีอาน เสียนหยาง

      เวลา ๒๐.๐๐  น.       เข้าเช็ดอินที่สนามบินซีอาน เสียนหยาง เคาน์เตอรฺแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 589

      เวลา ๒๒.๔๕  น.        เครื่องบินออกเดินทางไปสนามบินดอนเมือง

วันเสาร์ที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗

       เวลา ๐๑.๒๕  น.        เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

(จำนวนผู้เข้าชม 364 ครั้ง)