...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ PANITIA SLIMS COMMUNITY MEETUP 7-8 ธันวาคม 2556

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

1. ชื่อโครงการ : การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ PANITIA SLIMS COMMUNITY MEETUP

2. วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความร่วมมือระหว่างผู้พัฒนา 

                         และผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ในประเทศไทยกับประเทศ 

                          อินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ให้เป็นระบบของ

                          ประเทศในอาเซียน

3. กำหนดเวลา : 7-8 ธันวาคม 2556

4. สถานที่   จังหวัด Bogor ประเทศอินโดนีเซีย

5. หน่วยงานผู้จัด : SLIMS Commeet ประเทศอินโดนีเซีย

6. หน่วยงานสนับสนุน   

7. กิจกรรม : วันแรก:   7 ธันวาคม 2556

นำเสนอการพัฒนาและการใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ในประเทศไทย

     วันที่สอง :  8 ธันวาคม 2556

เข้าร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือระหว่างผู้พัฒนาและผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ในประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ให้เป็นระบบของประเทศในอาเซียน

8. คณะผู้แทนไทย

                       1.  นายประสิทธิชัย เลิศรัตนเคหกาล    บรรณารักษ์ชำนาญการ

                        

9. สรุปสาระของกิจกรรม

              9.1 เนื้อหาการนำเสนอผลงานการพัฒนาและการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย และข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนา

                9.1.1 การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan อินโดนีเซีย ในประเทศไทย

                         1) พัฒนาการใช้งานเป็นภาษาไทยได้ทั้งระบบ

              2) ปรับแต่ง เพิ่มเติมการใช้งานระบบบางส่วน

              3)  พัฒนาระบบการสืบค้นให้สามารถสืบค้นภาษาไทยได้สมบูรณ์

              4) พัฒนาระบบสืบค้นรายการออนไลน์เป็น OPAC 2.0 โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม

                  ข้อเสนอแนะ (Suggestions) ข้อคิดเห็น (Comments) ความนิยม (Rating)

                      ให้กับรายการเอกสารดิจิทัลในระบบสืบค้นรายการออนไลน์ (OPAC) ได้   

             5.  คู่มือการใช้งานภาษาไทยสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการ

                9.1.2 การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan มาใช้กับห้องสมุดในประเทศไทย คือ

                       1)  หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค 11 แห่ง

                       2) หอสมุดดำรงราชานุภาพ

                       3) ฐานข้อมูลหนังสือจีน สำนักหอสมุดแห่งชาติ

                       4) ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเนชั่น

                       5) ห้องสมุด วิทยาลัยราชพฤกษ์

                       6) ห้องสมุด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)

                       7) หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี 1 แห่ง

                       8) ห้องสมุดเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ 

             9.1.3 สรุปประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมสัมมนา

                      1) ความร่วมมือการพัฒนาระบบระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซีย

                    2) การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติของอาเซียน

                   3) ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับอินโดนีเซีย

    9.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย

         9.2.1 ความร่วมมือกันในระดับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan 

                ระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติอินโดนีเซีย (Universities Indonesia) กับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ร่วมมือกันในระดับมหาวิทยาลัย

        9.2.2 การร่วมสร้าง SLIMS community ในประเทศไทยเพื่อทำความร่วมมือระหว่างประเทศ สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ในประเทศไทย

 

11. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

                    จากการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานการสัมมนาระดับนานาชาติ PANITIA SLIMS COMMUNITY MEETUP ทำให้พบประเด็นสำคัญดังนี้

                   1. โอกาสความร่วมมือการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติระหว่างประเทศไทยกับ

                        อินโดนีเซียในระดับมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ

                2. แนวทางการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติอาเซียน

               3. การพัฒนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ให้เป็นช่องทางความร่วมมือในการ

                  แลกเปลี่ยนข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมไทยกับอินโดนีเซีย

          4. การร่วมสร้าง SLIMS community ในประเทศไทยเพื่อทำความร่วมมือระหว่างประเทศ 

              สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Senayan ในประเทศไทย

(จำนวนผู้เข้าชม 515 ครั้ง)