...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย งานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
รายงานการเดินทางไปราชการ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย .................................................. ๑. ชื่อโครงการ งานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ที่อินโดนีเซีย ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อาเซียนและไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านมิติทางวัฒนธรรม ๒.๒ ร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้รู้จักมากขึ้นในกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วน ๒.๓ เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านอื่นๆและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ๓. กำหนดเวลา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๔. สถานที่ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ๕. หน่วยงานผู้จัด กระทรวงการต่างประเทศ ๖. หน่วยงานสนับสนุน ๑. คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ๒. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ๓. สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ๗. กิจกรรม วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๐๖.๐๐น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (check in สัมภาระพร้อมกัน) ๐๘.๒๐น. เดินทางไปยังกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 433 ๑๑.๕๕น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตา ณ กรุงจาการ์ตา (เจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ให้การต้อนรับ) ๑๒.๓๐น. ร้อยโท จอมพละ เจริญยิ่ง อัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะนาฏศิลป์ไทย ณ ภักตาคาร SUHARTI ๑๔.๐๐น. เดินทางไปยังโรงแรม JW Marriott โรงแรมที่พัก(พักผ่อนตามอัธยาศัย) ๑๙.๐๐น. ร้อยโท จอมพละ เจริญยิ่ง อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะนาฏศิลป์ไทย ณ ห้องอาหาร PENANGHISHO ๒๑.๐๐น. พักผ่อนตามอัธยาศัย วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๐๘.๓๐น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ๑๐.๐๐น. เยี่ยมชมสินค้าพื้นเมือง ณ ตึกTAMARIND ๑๔.๐๐น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยงสำหรับนักแสดง ภายในโรงแรม JW Marriott ๑๕.๐๐น. ซ้อมการแสดง ณ เวทีการแสดง ภายในห้องจัดงานของโรงแรม JW Marriott ๑๗.๓๐น. นักแสดงไทยแต่งกายชุดไทยประจำชาติ ร่วมกับนักแสดงชาติอื่นๆ พร้อมให้การต้อนรับ ประธานและแขกรับเชิญที่มาร่วมงาน บริเวณโถงด้านหน้าห้องจัดงาน ๑๘.๓๐น. ประธานกล่าวเปิดงาน เริ่มการแสดงในงานเลี้ยงรับรอง ช่วงแรก คณะนาฏศิลป์ไทย แสดงเป็นลำดับที่ ๓ ชุดระบำตารีกลีปัสออกยอเก็ตปาหัง ๒๐.๐๐น. ช่วงหลัง คณะนาฏศิลป์ไทย แสดงเป็นลำดับที่ ๒ ชุดเซิ้งไทภูเขาออกเซิ้งกะโป๋ ๒๑.๐๐น. คณะนักแสดงทั้งหมดร่วมรับประทานอาหารค่ำภายในงานเลี้ยงรับรอง ๒๒.๓๐น. พักผ่อนตามอัธยาศัย วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ๐๘.๓๐น. อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ๐๙.๔๕น. คณะนาฏศิลป์เตรียม check out ๑๐.๓๐น. คณะออกเดินทางจากโรงแรม JW Marriott ไปยังสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์ โนฮัตตา ณ กรุงจาการ์ตา ๑๒.๐๐น. อาหารกลางวันตามอัธยาศัย ๑๓.๐๕น. คณะเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 434 ๑๖.๓๕น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ๘. คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยข้าราชการ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จำนวน ๔ คน คือ ๑. นางนพวรรณ จันทรักษา นาฏศิลปินชำนาญงาน หัวหน้าคณะและนักแสดง ๒. นางพรทิพย์ ทองคำ นาฏศิลปินชำนาญงาน เลขาคณะและนักแสดง ๓. นายวัลลภ พรพิสุทธิ์ นาฏศิลปินชำนาญงาน นักแสดง ๔. นายเอก อรุณพันธ์ นาฏศิลปินปฎิบัติงาน นักแสดง ๙. สรุปสาระของกิจกรรม สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทน ถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา โดยได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมในชุดการแสดงที่เน้นความสนุกสนาน รื่นเริงเพื่อร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน ทั้งนี้เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้รู้จักมากขึ้นในกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยได้จัดชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยดังนี้ ๑. ชุดระบำตารีกลีปัสออกยอเก็ตปาหัง ๒. ชุดเซิ้งไทภูเขาออกเซิ้งกะโป๋ ๑๐. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม ๑. ควรให้การสนับสนุนการจัดงานในลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอ เพราะผลของการดำเนินงานเผยแพร่เพื่อร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน สามารถส่งผลต่อการความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนมากขึ้น เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการขยายความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของไทย ระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนของประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนได้เป็นอย่างดี ๒. ผลดีในการร่วมการแสดงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือหุ้นส่วน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น (นางพรทิพย์ ทองคำ) นาฏศิลปินชำนาญงาน เลขาคณะ ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ  กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

..................................................

          . ชื่อโครงการ งานฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน  ที่อินโดนีเซีย

           . วัตถุประสงค์

              ๒.๑   ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อาเซียนและไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านมิติทางวัฒนธรรม

                ๒.๒ ร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน  เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้รู้จักมากขึ้นในกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วน   

                .๓ เพื่อเป็นพื้นฐานในการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านอื่นๆและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

          . กำหนดเวลา

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

          . สถานที่

               กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

          . หน่วยงานผู้จัด

               กระทรวงการต่างประเทศ

          . หน่วยงานสนับสนุน

               ๑. คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

               ๒. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

                ๓. สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

           . กิจกรรม

                วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

                ๐๖.๐๐น.   คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (check in สัมภาระพร้อมกัน)

                ๐๘.๒๐น.   เดินทางไปยังกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 433

                ๑๑.๕๕น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โนฮัตตา ณ กรุงจาการ์ตา

                             (เจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ให้การต้อนรับ)

                ๑๒.๓๐น.   ร้อยโท จอมพละ เจริญยิ่ง อัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน

                               ณ กรุงจาการ์ตา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะนาฏศิลป์ไทย

                               ณ ภักตาคาร SUHARTI       

 ๑๔.๐๐น.   เดินทางไปยังโรงแรม JW Marriott โรงแรมที่พัก(พักผ่อนตามอัธยาศัย)

     

                ๑๙.๐๐น.   ร้อยโท จอมพละ เจริญยิ่ง อัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ

                               อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับคณะนาฏศิลป์ไทย

                               ณ ห้องอาหาร PENANGHISHO

                ๒๑.๐๐น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

                วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

                ๐๘.๓๐น.  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                ๑๐.๐๐น.  เยี่ยมชมสินค้าพื้นเมือง ณ ตึกTAMARIND             

               ๑๔.๐๐น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องจัดเลี้ยงสำหรับนักแสดง ภายในโรงแรม JW Marriott

                ๑๕.๐๐น.  ซ้อมการแสดง ณ เวทีการแสดง ภายในห้องจัดงานของโรงแรม JW Marriott

๑๗.๓๐น.  นักแสดงไทยแต่งกายชุดไทยประจำชาติ ร่วมกับนักแสดงชาติอื่นๆ  พร้อมให้การต้อนรับ

                              ประธานและแขกรับเชิญที่มาร่วมงาน บริเวณโถงด้านหน้าห้องจัดงาน

                ๑๘.๓๐น.  ประธานกล่าวเปิดงาน เริ่มการแสดงในงานเลี้ยงรับรอง

                               ช่วงแรก คณะนาฏศิลป์ไทย แสดงเป็นลำดับที่ ๓ ชุดระบำตารีกลีปัสออกยอเก็ตปาหัง

                 ๒๐.๐๐น.  ช่วงหลัง คณะนาฏศิลป์ไทย แสดงเป็นลำดับที่ ๒ ชุดเซิ้งไทภูเขาออกเซิ้งกะโป๋

                 ๒๑.๐๐น.  คณะนักแสดงทั้งหมดร่วมรับประทานอาหารค่ำภายในงานเลี้ยงรับรอง

                 ๒๒.๓๐น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

                 วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

                 ๐๘.๓๐น.  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 ๐๙.๔๕น.  คณะนาฏศิลป์เตรียม check out

                 ๑๐.๓๐น.  คณะออกเดินทางจากโรงแรม JW Marriott ไปยังสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์

                                โนฮัตตา ณ กรุงจาการ์ตา

                 ๑๒.๐๐น.  อาหารกลางวันตามอัธยาศัย

                 ๑๓.๐๕น.  คณะเดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 434

                 ๑๖.๓๕น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

            ๘. คณะผู้แทนไทย ประกอบด้วยข้าราชการ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จำนวน ๔ คน คือ

                  ๑. นางนพวรรณ  จันทรักษา  นาฏศิลปินชำนาญงาน หัวหน้าคณะและนักแสดง

                  ๒. นางพรทิพย์ ทองคำ         นาฏศิลปินชำนาญงาน เลขาคณะและนักแสดง

              ๓. นายวัลลภ พรพิสุทธิ์        นาฏศิลปินชำนาญงาน นักแสดง

              ๔. นายเอก  อรุณพันธ์         นาฏศิลปินปฎิบัติงาน   นักแสดง

         

          ๙. สรุปสาระของกิจกรรม

                    สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ คณะผู้แทน  ถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา โดยได้นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมในชุดการแสดงที่เน้นความสนุกสนาน รื่นเริงเพื่อร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน  ทั้งนี้เพื่อ ประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้รู้จักมากขึ้นในกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วน    ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยได้จัดชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทยดังนี้

                  ๑. ชุดระบำตารีกลีปัสออกยอเก็ตปาหัง

                  ๒. ชุดเซิ้งไทภูเขาออกเซิ้งกะโป๋

           ๑๐. ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

  ๑. ควรให้การสนับสนุนการจัดงานในลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอ เพราะผลของการดำเนินงานเผยแพร่เพื่อร่วมฉลองงานครบรอบ ๑๐ ปี ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน สามารถส่งผลต่อการความสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ และการไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนมากขึ้น เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการขยายความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของไทย ระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนของประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนได้เป็นอย่างดี

               ๒. ผลดีในการร่วมการแสดงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือหุ้นส่วน จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น

 

                                                                                                

                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                                       (นางพรทิพย์ ทองคำ)

                                                                                                       นาฏศิลปินชำนาญงาน

                                                                                                              เลขาคณะ

                                                                                                 ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ

 

 

                 

 

 

 

         

 

 

                                                        

 

(จำนวนผู้เข้าชม 449 ครั้ง)