...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา พิธีสมโภชน์ยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ สาธารณรัฐอินเดีย

 

๑.     ชื่อโครงการ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา”

๒.     วัตถุประสงค์  พิธีสมโภชน์ยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ตามหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดการ แสดงจากประธานโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

.     กำหนดเวลา ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๔.     สถานที่ เมืองคยา รัฐพิหาร  ณ พระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย

๕.     หน่วยงานผู้จัด พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

.     หน่วยงานสนับสนุน พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว“โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา”

.     กิจกรรม

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จัดดอกไม้ตกแต่งเสลี่ยง

ประกอบธงใช้เข้าขบวนแห่

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

แต่งตัว แต่งหน้า ทำผม ผู้ร่วมขบวนแห่ยอดฉัตรทองคำ

เวลา ๐๖.๐๐ น.  จัดริ้วขบวน

ขบวนกลองยาวนำหน้าขบวนแห่ยอดฉัตรทองคำ

เวลา ๐๗.๐๐ น. 

เคลื่อนขบวนแห่เข้าสู่พระมหาเจดีย์พุทธคยาเพื่อทำพิธีอัญเชิญยอดฉัตรทองคำ

เวลา ๑๑.๐๐ น.

กลองยาวตีส่งท้ายอีกครั้งเสร็จพิธีสมโภชอัญเชิญยอดฉัตรทองคำขึ้นสู่ยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

.      คณะผู้แทนไทย

๑.     นายอเนก อาจมังกร                ดุริยางคศิลปินอาวุโส           หัวหน้าคณะ

๒.     นางสุพรทิพย์ ศุภรกุล              นาฏศิลปินชำนาญงาน         เลขาคณะ

๓.     นายนิเวศน์ ฤาวิวา                  ดุริยางคศิลปินอาวุโส             ผู้บรรเลง

๔.     นายสุรพงศ์ โลหิตาจล             ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๕.     นายอนุชา บริพันธุ์                   ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๖.     นายสุรศักดิ์ กิ่งไทร                  ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๗.     นายทวีศักดิ์ อัครวงษ์               ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๘.     นายจตุพร ดำนิล                    ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๙.     นายกิติศักดิ์ เขาสถิต               ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๑๐.  นายประยงค์ ทองคำ   ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๑๑.  นายอาทิตย์ ผ่อนร้อน               ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๑๒.  นายปิยะ แสวงทรัพย์               ดุริยางคศิลปินชำนาญงาน    ผู้บรรเลง

๑๓.  นายกรรธวัช แกวอ่อน              ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน      ผู้บรรเลง

๑๔.  นายภูธิชย์ พึ่งสัตย์                  ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน      ผู้บรรเลง

๑๕.  นายนิรันดร์ หรุ่นทะเล              ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน      ผู้บรรเลง

๑๖.  นายมารุต มากเจริญ    ดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน      ผู้บรรเลง

       ๙. สรุปสาระของกิจกรรมสมโภชยอดฉัตรทองคำ จัดขบวนแห่ยอดฉัตรทองคำ

ขบวนกลองยาวพร้อมผู้ตีนำขบวนแห่ยอดฉัตรทองคำจำนวน ๑๕ คน ประกอบด้วยคนตีกลอง

 ๘ คน  คนปี่ ๑ คน  ตีโหม่ง ๑ คน ฉิ่ง ๑ คน  ฉาบ ๑ คน กรับ ๓ คน

            จัดอุปกรณ์ประกอบริ้วขบวนแห่ยอดฉัตรทองคำได้แก่ ฉัตรผ้า ๕ ชั้น จำนวน ๔ ต้น เสลี่ยง ๑ คันพร้อมตกแต่ง ดูแลริ้วขบวน ๑ คน ปฏิบัติหน้าที่แต่งหน้า ทำผม แต่งตัว จัดเครื่องแต่งกายชุดไทยชาย-หญิง ผู้เข้าร่วมขบวนแห่ จำนวน ๗๖ ชุด ประกอบด้วย

            ชุดราชปะแตน  จำนวน  ๓ ชุด

            ชุดไทยพระราชทาน  จำนวน ๔ ชุด

            ชุดไทยพระราชนิยม  จำนวน  ๓ ชุด

            ชุดไทยนางใน              จำนวน ๘ ชุด

            ชุดไทยแขนกระบอก     จำนวน ๒๐ ชุด

        ชุดรำกลองยาว            จำนวน ๘ ชุด

            ชุดเสื้อคอกลมลายดอก จำนวน ๑๐ ชุด 

            ชุดเทวดา                      จำนวน ๘ ชุด

         ชุดทหารหูกระต่าย       จำนวน ๑๒ ชุด

     ๑๐.ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

            กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่ส่งเสริมพุทธศาสนาจัดสร้างขึ้นด้วยศรัทธาของชาวไทยพุทธทั่วประเทศที่ควรได้รับการสนับสนุนแต่การเตรียมงานการจัดริ้วขบวนที่ขอความอนุเคราะห์ด่วนมากทำให้การประสานงานขออนุมัติการเดินทางมีเวลาน้อยมากประกอบกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องนำไปใช้มีหลายชิ้นนับเป็นงานท้าทายที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องเร่งจัดให้ทันก่อนถึงเวลาเดินทางด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่พุทธคยาทีมงานได้ดูแลคณะตามสมควรต่อเหตุการณ์โดยจัดที่พักให้ที่โรงแรมจัดอาหารไทยโดยให้รับประทานร่วมกันกับคณะคนไทยที่ไปทำบุญเนื่องจากเป็นงานบุญการดูแลเรื่องการเดินทางผู้รับผิดชอบโครงการใช้วิธีเหมาลำเที่ยวบินคณะต้องเดินทางร่วมกับผู้ร่วมงานหลากหลายกลุ่มการดูแลคณะระหว่างการเดินทางอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าคณะทัวร์เนื่องจากที่นั่งทั้งเที่ยวไปและกลับแยกเที่ยวบินกับผู้แทนโครงการ

เมื่อถึงสนามบินคยาคณะผู้แทนโครงการคอยต้อนรับและจัดรถส่งเข้าที่พักโรงแรม

            หมายกำหนดการไม่ชัดเจนปรับเปลี่ยนตลอดเวลาของการเดินทางหากต้องมีการเดินทางแบบเหมาลำอีกขอกำหนดเวลาที่แน่นอนเพื่ออำนวยสะดวกในการทำงานของคณะ

                  

                                                                          นางสุพรทิพย์ ศุภรกุล  ผู้สรุปผลการเดินทางไปราชการ

(จำนวนผู้เข้าชม 451 ครั้ง)