...

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๗ ๑๓ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รายงานการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

๑.      ชื่อโครงการ

การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ ๓๗

๒.      วัตถุประสงค์

เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านวัฒนธรรม ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก

ครั้งที่ ๓๗

๓.      กำหนดเวลา

ระหว่างวันที่ ๑๓ ถึง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๔.      สถานที่

สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

๕.      หน่วยงานผู้จัด

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO)

๖.      หน่วยงานสนับสนุน

๗.      กิจกรรม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้านวัฒนธรรม

๘.      คณะผู้แทนไทย

๘.๑   นางจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   หัวหน้าคณะ

๘.๒   นางสาวิตรี  สุวรรณสถิต

        ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม

๘.๓   นายเอนก สีหามาตย์ 

        อธิบดีกรมศิลปากร

๘.๔   นายดำรง ทองสม 

        รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๘.๕   นางสาวดารุณี  ธรรมโพธิ์ดล 

        ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม                         

๘.๖   นางนงคราญ  สุขสม 

        ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย กรมศิลปากร

๘.๗   นางสาวหัทยา สิริพัฒนากุล

        ภูมิสถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๘.๘   นางสาวเบ็ญจรัศม์ มาประณีต 

        นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

๙.      สรุปสาระของกิจกรรม

            การประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่เป็นสาระหลักในการประชุมซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้าน

          วัฒนธรรม และกรมศิลปากร ดังนี้

          ๙.๑  การพิจารณาและรับรองร่างโครงการและงบประมาณสำหรับ พ.ศ.๒๕๕๗- ๒๕๖๐

                (ค.ศ.๒๐๑๔ ๒๐๑๗) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐๐,๗๒๓,๗๐๐ บาท โดยมีการ

                พิจารณาโครงการหลักที่สำคัญ ได้แก่ การสร้างสันติภาพและการพัฒนาอย่างยั่งยืนบน

                ฐานของมรดกวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์

           ๙.๒   การพิจารณาความกังวลของรัฐภาคีในข้อเสนอการฉลองครบรอบ ๒ ปี ระหว่าง พ.ศ.

                 ๒๕๕๗-๒๕๕๘

           ๙.๓   กรุงเยรูซาเลมและการดำเนินการตามข้อมติที่ 36 C /Resolution 43

           ๙.๔   การขอจัดตั้งศูนย์ประเภทที่ ๒ ขององค์การยูเนสโก (Category 2 centres under  the auspices of UNESCO) ซึ่งเป็นศูนย์ของยูเนสโกที่ดำเนินการโดยใช้งบประมาณของรัฐภาคีเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมงานขององค์การยูเนสโก

           ๙.๕   การพิจารณารายงานการประชุมของเวทีเยาวชน ครั้งที่ ๘ (Youth Forum) ซึ่งจัด

                   ประชุมก่อนหน้าการประชุมสมัยสามัญ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำหรับประเทศไทยมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน ๑ คน

           ๙.๖   การพิจารณาขอเสนอในการจัดตั้งศูนย์ประเภทที่ ๒ ของประเทศอาร์เจนติน่า

           ๙.๗   การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและกฎหมายในเบื้องต้นสำหรับการกำหนดมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครอง และสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์

      ทั้งนี้ ผู้แทนไทยได้แสดงความคิดเห็น ๒ ครั้ง ได้แก่ ในวาระที่ตามข้อที่ ๙.๑ และ วาระ

      ตามที่ตามข้อที่ ๙.๗ รายละเอียด ดังแนบ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

๑๐.  ข้อเสนอแนะจากการจัดกิจกรรม

๑๐.๑  กรม       ศิลปากรมีความเห็นว่าควรมีการจัดตั้งศูนย์ประเภทที่ ๒ ของยูเนสโกในประเทศ

         ไทยโดยเป็นศูนย์ระดับอาเซียน และเอเชียแปซิฟิกเพื่อการฝึกอบรมด้านโบราณคดีใต้

         น้ำ ซึ่งสำนักงานยูเนสโกกรุงเทพฯ ได้สนับสนุนให้กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำได้รับการจัดตั้ง

         เป็นศูนย์ประเภทนี้  โดยกรมศิลปากรจะพิจารณาแนวทางการจัดตั้งศูนย์ประเภทที่ ๒

         ของรัฐภาคีอื่นๆ เช่น ประเทศแอลจีเรียที่เสนอขอจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการ

     

/ปกป้องคุ้มครอง………

- ๓ –

 

         ปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในทวีปแอฟริกา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้

         กับการจัดตั้งศูนย์ฯของกรมศิลปากรในอนาคตต่อไป

 

๑๐.๒ งานด้านพิพิธภัณฑ์ ควรมีการพิจารณาข้อเสนอในการศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและกฎหมายในเบื้องต้นสำหรับการกำหนดมาตรฐานในการปกป้องคุ้มครอง และสนับสนุนงานด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อนำมาปรับใช้กับงานของกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงวัฒนธรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 430 ครั้ง)