...

นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
กรมศิลปากรจัดเสวนาประกอบนิทรรศการ “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ"
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” 
 
ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จึงได้จัดกิจกรรมประกอบ
 
นิทรรศการฯ เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องราวเพิ่มเติมจากนิทรรศการฯ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน และเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจในศิลป
 
วัฒนธรรมของชาติ โดยมีการจัดเสวนาประกอบนิทรรศการฯ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
 
เรียนรู้ของเยาวชน จำนวน ๕ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
“สาส์นสมเด็จ” คือ หนังสือที่รวบรวมจดหมายส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้า
 
บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๘๖ เนื้อหาในจดหมายสะท้อนเรื่องราวที่ทั้งสองพระองค์ทรง สนพระทัยและ
 
เกร็ดความรู้ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑสถาน วรรณกรรม ศิลปกรรม ดนตรีและนาฏศิลป์ กรมศิลปากรได้ประมวลและ
 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงผลงานของทั้งสองพระองค์ที่ปรากฏในหนังสือ “สาสน์สมเด็จ” มานำเสนอในนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์
 
มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๓ เรื่อง “ศิลปวิทยาการจากสาส์นสมเด็จ” เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 
 
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.(ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุด นักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เปิดให้เข้าชมระหว่าง วันที่ ๑๙ สิงหาคม จนถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - อังคาร และวันหยุด
 
นักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 399 ครั้ง)