...

เจดีย์ร้าง (อูปโมงค์)

           ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดลูกเขย เป็นศาสนสถานก่อด้วยอิฐอยู่บนลานหิน เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังก่อทึบ ๓ ด้าน เว้นด้านหน้าเป็นประตูทางเข้า ภายในอาคารแต่เดิมสันนิษฐานว่าอาจเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท เนื่องจากได้ขุดแต่งพบชิ้นส่วนของรอยพระบาทอยู่เล็กน้อย ภายนอกอาคารโดยรอบ มีการสกัดเจาะหินเป็นหลุมและหลุมสี่เหลี่ยม พิจารณาจากหลักฐานที่พบซึ่งมีชิ้นส่วนโลหะประเภทที่ใช้สำหรับยึดเกี่ยวเครื่องไม้ จึงสันนิษฐานว่า แต่เดิมด้านนอกน่าจะมีขายคาต่อยื่นออกมาตามแนวของหลุมเสาที่พบนี้

 

เจดีย์ร้าง

(จำนวนผู้เข้าชม 640 ครั้ง)