...

พิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง ประติมากรรมสำริด

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง ประติมากรรมสำริด เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวนพระสงฆ์ ๑๒ รูป 
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเรียน ๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด โดย นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย กล่าวรายงานโดย นางสาวอทิตยา ถิระโชติ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษประกอบนิทรรศการเรื่อง ประติมากรรมสำริด โดย นางชุติมา จันทร์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย 
เวลา ๑๐.๑๕ น. การบรรยายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย โดย นางสาวอทิตยา ถิระโชติ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ และนางสาวนัยนา มั่นปาน ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๖๐ คน

(จำนวนผู้เข้าชม 774 ครั้ง)