...

พระบรมราชินีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
-- องค์ความรู้ เรื่อง พระบรมราชินีในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ --
 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นี้
 และในโอกาสมหามงคลนี้ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยาจึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของพระราชินีไทย ในสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อเผยแพร่ให้แก่ผู้สนใจ และสามารถนำเป็นข้อมูลไปใช้ในการสืบค้นต่อไปได้
………………………
ผู้รวบรวมข้อมูลและจัดทำ: นางสาวอรทัย ปานจันทร์ (นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา)
………………………
แหล่งข้อมูลอ้างอิง:
๑. สมุดภาพ “สมเด็จพระบรมราชินี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” คณะอนุกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร  จัดพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. หนังสือสมเด็จพระบรมราชินี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, ๒๕๔๗
#จดหมายเหตุ #องค์ความรู้จากจากจดหมายเหตุ #หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา #เอกสารจดหมายเหตุ(จำนวนผู้เข้าชม 654 ครั้ง)