...

กว่าจะเป็นเอกสารจดหมายเหตุ
-- องค์ความรู้ เรื่อง กว่าจะเป็นเอกสารจดหมายเหตุ --
 หลายๆ ท่านอาจจะเคยสงสัยว่า เอกสารที่ให้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาตินั้น มาจากที่ใด และผ่านขั้นตอนใดบ้าง ก่อนที่จะออกให้บริการ ในวันนี้จึงจะขอเสนอเรื่องราวขั้นตอนการดำเนินงาน ขั้นตอน วิธีการ ตามกระบวนงานจดหมายเหตุ ก่อนที่เอกสารเหล่านั้นจะออกให้บริการ เป็นการเสนอเรื่องราววิธีการดำเนินงานหลัก เพราะหากกล่าวจริงๆ แล้วกว่าเอกสารจดหมายเหตุแต่ละชุดจะออกให้บริการได้นั้น ในแต่ละกระบวนงาน วิธีการ ที่ละเอียดและซับซ้อน ผู้ปฏิบัติงานต้องอาศัยความอดทน ละเอียดรอบคอบ อีกทั้งกระบวนงานหลักนั้นๆ ยังมีกระบวนงานย่อยอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดเอกสาร ที่มีแมลงปะปนมากับเอกสาร การอนุรักษ์เอกสาร การแปลงไฟล์เพื่อให้บริการออนไลน์ ฯลฯ แต่จะขอยกกระบวนงานหลักๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงกระบวนงานจดหมายเหตุ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้บริการเอกสารจดหมายเหตุจะมีความสุขและได้รับความสะดวก ในการอ่านเอกสาร ค้นคว้า ศึกษา และช่วยเผยแพร่องค์ความรู้นั้นๆ ต่อไป
ผู้เขียน : นางสาวอรทัย ปานจันทร์ ( นักจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา )
#จดหมายเหตุ #องค์ความรู้จากจากจดหมายเหตุ #หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา #เอกสารจดหมายเหตุ(จำนวนผู้เข้าชม 280 ครั้ง)